ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

 • ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

1. ΟΡΙΣΜΟΣ

Ατμοσφαιρική ρύπανση ονομάζουμε την παρουσία στην

ατμόσφαιρα ρύπων δηλαδή κάθε είδους ουσιών, θορύβου,

ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας σε ποσότητα,

συγκέντρωση ή διάρκεια που μπορούν να προκαλέσουν

αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς ορ-

γανισμούς και στα οικοσυστήματα  και γενικά να κατα-

κτήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυμητές

χρήσεις του.

2.  ΑΙΤΙΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Οι  αιτίες  της ατμοσφαιρικης  ρύπανσης χωρίζονται   σε  δύο  βασικές κατηγορίες από τις οποίες προέρχονται.

Α)  στις φυσικές  πηγές

Β)  στις ανθρωπογενέις

Οι σημαντικότερες  φυσικές πηγές  πρόκλησης  της ρύπανσης του αέρα είναι :

1. Τα ηφαίστεια ( κυρίως αιωρούμενα σωματίδια, διοξείδιο του θείου, υδρόθειο και μεθάνιο).

2. Οι πυρκαγιές δασών (κυρίως αιωρούμενα σωματίδια, μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακά).

3. Οι ωκαιανοί και γενικότερα οι θαλάσσιες εκτάσεις ( κυρίως χλωριούχο νάτριο και θειικά άλατα).

4.Βιολογική αποσύνθεση των φυτών και των ζώων ( κυρίως υδρογονάνθρακες, αμμωνία και υδρρόθειο).

5. Η αποσάθρωση του εδάφους ( αιωρούμενα σωματίδια ).

6. Τα φυτά και τα δέντρα ( κυρίως υδρογονάνθρακες).

ατμοσφαιραassets_LARGE_t_942_4716840

Ανθρώπινες δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση

Οι περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες ρυπαίνουν τον αέρα. Οι κυριότερες πηγές ρύπανσης είναι:

 • τα μέσα μεταφοράς
 • οι βιομηχανίες
 • οι  καυστήρες θέρμανσης
 • τα τεχνικά εργα
 • η παραγωγή και μεταφορά ενέργειας

Σε μια τυπική πόλη, η βιομηχανία ευθύνεται για το  50% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τα μέσα μεταφοράς για το 35% , ενώ τα νοικοκυριά για το 15%.

ergostasio-kapnosΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ-ΡΥΠΑΝΣΗ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ-ΣΤΗΝ-ΚΟΖΑΝΗ

Οι ουσίες και οι πηγές προέλευσης που ρυπαίνουν τον αέρα.

Οι κυριότεροι ρύποι του αέρα, καθως και οι πηγές προέλευσής τους  είναι :

 • Το διοξείδιο του θείου  (SO2), το οποίο παράγεται κατά την καύση στερεών και υγρών καυσίμων. Μεγάλες επίσης ποσότητες διοξείδιου του θείου ελευθερώνονται στον αέρα κατά τις εκρήξεις των ηφαιστείων.
 • Τα οξείδια του αζώτου, τα οποία παράγονται κατά τη λειτουργεία  των βενζινοκινητήρων. Με την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας , από  τα οξείδια του αζώτου παράγεται και όζον, που είναι ερεθιστικό αέριο.
 • Το μονοξείδιο του άνθρακα   (CO), το οποίο προέρχεται κυρίως από τις καύσεις στους κινητήρες των αυτοκινήτων, καιείναι δηλητήριο.
 • Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το οποίο παράγεται κατά την καύση στερεών και υγρών καυσίμων
 • Διάφοροι υδρογονάνθρακες, οι οποίοι είναι συστατικά των καυσίμων που διαφεύγουν στην ατμόσφαιρα , χωρί να καούν, και είναι πολύ βλαβεροί.

Αιωρούμενα σωματίδια, όπως για παράδειγμα η αιθάλη (σκόνη άνθρακα, κάπνα) και η σκόνη, τα οποία προέρχονται κυρίως από τα τεχνικά  έργα και τα ηφαίστεια.

3. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Η ρύπανση της ατμόσφαιρας αποτελει σοβαρόυγαειονομικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομίκο πρόβλημα, γιατίτα αέρια που την ρυπαίνουν, όπως το διοξείδιο του άνθρακα έχουν σοβαρές συνέπειες, όπως την υπερθέρμανση της γης, αναπνευστικά προβλήματα  και άλλα προβλήματα υγείας. Η τρύπα του όζοντος προκλήθηκε από τη χρήση των χλωροφθορανθράκων, απογορευμένων σήμερα χημικών ενώσεωνπου χρησιμοποιούνταν στην ψυκτική και τα σπρέι.

Επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει μεγάλες επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στον άνθρωπο:

1. Υλικά. Η ατμοσφαιρική ρύπανσημπορεί να διαβρώσει τα υλικά και να καταστρέψει ιστορικά αλλά  και σύγχρονα κτίρια και μνημεία. Κύρια υπέυθυνη για αυτές τις καταστροφές είναι η όξινη βροχή, η οποία οφείλεται στην οξίνιση του νερού της βροχής λόγω διάλυσης στις σταγόνες ενώσεων του θείου και του  αζώτου. Και η φυσική βροχή είναι ελαφρά όξινη λόγω του διοξείδιο του άνθρακα που υπάρχει στην ατμόσφαιρα αλλά η παρουσία των προαναφερθέντων ρυπών επιδεινώνει την κατάσταση.

2. Φυτά. Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να ξεράνει τα φυτά ή  να περιορίσει την ανάπτυξή τους. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται και πάλι από την όξινη βροχή αλλά σ΄ αυτή την περίπτωση σημαντική  είναι και η συνεισφορά  από τους ρύπους  που υπάρχουν στον αέρα.Παραδείγματος χάριν, όταν τα επίπεδα του διοξειδίου του θείου ή του όζοντος είναι υψηλά, έχει παρατηρηθεί  υποανάπτυξη ή και νέκρωση ορισμένων φυτών.

3.Ορατότητα. Όπως είναι γνωστό η αιθαλομήχνη μειώνει την ορατότητα.

4.Ανθρώπινη υγεία. Οι σημαντικότερες επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης εμφανίζονται σε συγκεκριμένες ευπαθείς ομάδες.

4. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΉς ΡΎΠΑΝΣΗΣ

Επειδή  όπως έχει ήδη αναφερθεί η ρύπανση του αέρα έχει επιπτώσεις στη βλάστηση, στο κλίμα, στα κτίρια, στα μνημεία και στην υγεία των ανθρώπων, είναι επομένως αναγκαίο  να αντιμετωπιστει η ρύπανση του αέρα και γι’αυτό το σκοπό απαιτείται η λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Ενδεικτικά προτίνονται τα παρακάτω:

α. Ν βελτειωθεί η ποιότητα των καυσίμων.

β. Να χρησιμοποιηθούν ενααλλακτικά καυσιμα όπως το υδρογόνο, η αιθανόλη κ.ά.

γ. Να γίνεται έλεγχος καυσαερίων και ειδικά των εκπομπών τους στα αυτοκίνητα και στις βιομηχανίες.

δ.Να αξιοποιηθεί η τεχνολογία αντιρύπανσης  (π. χ. φίλτρα καυσαερίων, καταλήτες και τα λοιπά).

ε. Να βελτιωθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ώστε να περιοριστεί η κυκλοφορία των ΙΧ  αυτοκινήτων.

στ. Να γίνεται σωστή συντήρηση των κινητήρων των αυτοκινήτων και των καυστήρων των καλοριφέρ.

ζ. Να ρυθμίζεται κατά ένα βαθμό χαμηλότερα η θερμοκρασία στα θερμενόμενα κτίρια, οπότε γίνεται οικονομία στο πετρέλαιο σε ποσοστό 10% περίπου.

η. Να αυξηθούν τα πάρκα και οι χώροι πράσινου με δεντροφύτευση όλων των ελεύθερων χώρων στις πόλεις και να πραγματοποιηθεί αναδάσωση στα βουνάγια την παραγωγή οξυγόνου και την μείωση τυ διοξειδίου του άνθρακα

Η πολιτική αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστεί με πολιτικές αποφάσεις σε πολιτικό ή περιφεριακό επίπεδο. Μία απόπειρα έγινε με το προτόκολο του Κιότο σε διεθνές επίπεδο καιάλλες δραστηριότητες του Ο.Η.Ε. σε επίπεδο ευρωπαΪκής ένωσης καθιερώθηκε ο καταλήτης στα αυτοκίνητα και ο ιωνισμός στις καμινάδες των εργοστασίων. Οι καταλήτες αποτρέπουν την εκπομπή των άκαυστων αερίων και οξειδίων που παράγουν οι μηχανές εσωτερικής καύσης, ενώ ο ιωνισμός στις καμινάδες μειώνει την εκπομπή των βλαβερών αερίων κατά 90%. Επιλέων στην αντιμετώπιση της ρύπανσης συμβάλλει  και η στροφή στις καθαρές πηγές ενέργειας όπως η χρήση Ηλιακής, αιολικής, γεωθερμικής, και άλλων μορφών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου προστατεύοντας όμως το περιβάλλον.

5. ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣΑπό τα παραπάνω μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι απαιτείται αλλαγή στις αντιλήψεις και στις συνήθειες όλων μας. Για παράδειγμα, είναι αναγκαίο να μετακινούμαστε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να χρησιμοποιούμε ελάχιστα το αυτοκίνητό μας και να συντηρούμε τακτικά τους κινητήρες των αυτοκινήτων και τους καυστήρες θέρμανσης.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s